รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน

วันที่ 9 - 19 พฤษภาคม 2561 จำนวนรับ 2,245 คน

คณะที่เปิดรับ

1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์)
2. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทยศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี / หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทยศาสตร์) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)
3. คณะเภสัชศาสตร์
 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
4. คณะทันตแพทยศาสตร์
 
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
5. คณะวิทยาศาสตร์
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์) หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรบัณฑิตชีวนวัตกรรม) หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรบัณฑิตทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม) หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน) หลักสูตรนานาชาติ,พหุ-วิทยาการ
6. คณะเทคนิคการแพทย์
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค)
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
8. คณะกายภาพบำบัด
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด)
9. คณะพยาบาลศาสตร์
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
10. คณะสัตวแพทยศาสตร์
 
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สัตวแพทยศาสตร์)
11. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
12. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล)
13. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
14. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
หลักสูตรวิทยาศาสรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
15. วิทยาลัยศาสนศึกษา
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา)
16. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)
17. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชระเบียน)
18. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
 
หลักสูตรวท.บ.(เกษตรศาสตร์) (วิทยาศาสตรการเกษตรเพื่อสุขภาวะ)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม)
19. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)