รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ

เปิดรับสมัคร กรกฎาคม 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
 
หลักสูตรวท.บ.(เกษตรศาสตร์) (วิทยาศาสตรการเกษตรเพื่อสุขภาวะ)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)
วิทยาลัยศาสนศึกษา
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา)
คณะทันตแพทยศาสตร์
 
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์) 
คณะพยาบาลศาสตร์
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ)