คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)

สาขาวิชา : คณิตศาสตร์ประกันภัย