คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

สาขาวิชา : การแพทย์แผนไทยประยุกต์