คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชา : วิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์