วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย