วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา : การออกกาลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล